Galileo - ukázky
Ukázky

​ Upozornění pro občany. V pondělí 24.7.2021 od 10 - 16 hodin nepůjde v celé obci proud. 

Matrika

Úmrtní list

Úmrtním listem se prokazuje úmrtí

Vystavení úmrtního listu se provádí na základě "Listu o prohlídce zemřelého", který obdrží matriční úřad od lékaře nebo lékařského zařízení.

Po předložení osobních dokladů zemřelého (občanského průkazu, pasu, rodného listu, oddacího listu nebo dalších dokladů) vydá matriční úřad v místě, kde došlo k úmrtí, prvopis úmrtního listu. Tento prvopis bude oprávněné osobě, která úmrtí vyřizuje, zaslán na doručenku do vlastních rukou nebo jej matriční úřad vydá po předložení platného průkazu totožnosti.

Oprávněnou osobou se rozumí fyzická osoba, které se zápis týká nebo členové její rodiny (za členy rodiny se dle zákona o matrikách považují – manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), její sourozenci a zmocněnci těchto osob.


Správní poplatek

Za vydání prvopisu úmrtního listu se neplatí správní poplatek. 

Matriční úřad vydá prvopis matričního dokladu do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60 dnů.

Matriční úřad, který vydal prvopis úmrtního listu, splní ohlašovací povinnost a oznámí úmrtí

  • Zdravotní pojišťovně
  • České správě sociálního zabezpečení
  • Okresnímu soudu dle trvalého pobytu zemřelého (k pozůstalostnímu řízení vás notář vyzve)

Dále vydá matriční úřad úmrtní list

  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
  • fyzické osobě, která na vydání úmrtního listu prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem pohřbu.

Galileo Corporation

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
4
28
4
29
4
30
5
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
3
16
2
17
2
18
2
19
2
20
3
21
6
22
4
23
3
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
2
3
2
4
3
5
2
6
2